Uslovi putovanja

Opšti uslovi putovanja

Opšti uslovi putovanja Udruženja turističkih agencija
u Bosni i Hercegovini – UTA BiH

Uslovi putovanja

Uslovi putovanja Kantić Touristik - Osjeti razliku putovanja (opširnije)
Opšti/Opæi uslovi/uvjeti putovanja Udruženja/Udruge turistièkih agencija u Bosni i Hercegovini - UTA BiH
 1. 1.PREDUGOVORNO OBAVJEŠTAVANJE
Potpisivanjem standardnog Ugovora o putovanju i potvrde i prijave o putovanju (dalje:Ugovor) svojim potpisom u ime svih putnika iz Ugovora (dalje: Putnik) potvrðuje da su mu uruèeni ovi Opšti/Opæi uslovi/uvjeti putovanja (dalje: Opæi uvjeti), unaprijed pripremljen i objavljen program putovanja (dalje: Program), da je kao i svi putnici iz ugovora sa istima upoznat i da ih u cjelosti prihvata, kao i da je upoznat sa fakultativnim moguænostima putnog osiguranja i osiguranja od otkaza putovanja. Odredbe ovih Opæih uvjeta èine sastavni dio Ugovora izmeðu Putnika i agencije kao organizatora putovanja (dalje: Organizator) i obavezujuæe su za obje ugovorne strane, osim odredbi definiranih posebnim pisanim ugovorom ili Programom. Prije zakljuèivanja Ugovora Organizator može u svako doba izmijeniti opis svojih usluga u Programu. Putnik i Organizator saglasno konstatuju da je prije zakljuèenja Ugovora Putnik o svim eventualnim promjenama podataka iz Programa u primjerenom roku obaviješten prije zakljuèenja Ugovora. U sluèaju postojanja razlike izmeðu prijave Putnika i izmijenjenog prijedloga Organizatora, novi Program se smatra novim prijedlogom i obavezuje Organizatora narednih 48 èasova. Ukoliko Putnik ne obavijesti Organizatora u navedenom roku da li prihvata novouèinjeni Program – ponudu, Ugovor se smatra raskinutim. 2. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR Prijavu Putnik dostavlja pismenim putem ili na trajnom nosaèu zapisa ili putem e-maila ili faksa. Putnik se za putovanje može prijaviti u sjedištu, ograncima, odnosno izdvojenim posebnim prostorima Organizatora, kao i u turistièkim agencijama koje imaju sa Organizatorom zakljuèen ugovor o posrednoj prodaji putovanja (dalje:Posrednik). Posrednik koji nudi na prodaju i prodaje turistièko putovanje dužan je da u programu putovanja i potvrdi o putovanju naznaèi svojstvo u kome nastupa. Ako posrednik u ugovoru-potvrdi, ne naznaèi svojstvo u kome nastupa, posrednik u organizovanju putovanja smatra se kao organizator putovanja.Prijava Putnika postaje punovažna kada je potvrðena zakljuèenjem Ugovora na naèin na koji je Prijava uèinjena i uplatom akontacije u visini od 50% od cijene aranžmana ako drugaèije nije ugovoreno. Ostatak ugovorene cijene, ako drugaèije nije ugovoreno, plaæa se 15 dana prije poèetka putovanja. Ukoliko Putnik, u roku ne izvrši uplatu u cjelosti, smatra se da je putovanje otkazao u skladu sa taèkom 12. Opæih uvjeta. Svaka uplata akontacije vodi se kao uplata za sve putnike, a ne samo za jednog odreðenog putnika iz Ugovora. Zakljuèenjem Ugovora, Program (prethodno objavljen ili naknadno izmijenjen) postaje njegov sastavni dio i ne može se mijenjati, osim ako ugovorne strane izrièito ugovore drugaèije ili ako promjene nastanu usljed više sile. Ukoliko doðe do otkaza ili izmjena Ugovora, otkazne odredbe i izmjene važe za sve navedene putnike u Ugovoru. Za blagovremenost uplate mjerodavan je datum uplate na raèun Organizatora ili Posrednika. U sluèaju neblagovremene uplate u cjelosti, avansnog plaæanja ili plaæanja preostalog dijela uplate aranžmana, Organizator putovanja može odustati od Ugovora i tražiti nadoknadu u skladu sa taèkom 12. ovih Opæih uvjeta. Ugovor o turistièkom paket-aranžmanu se zakljuèuje u pisanoj formi ili na trajnom nosaèu zapisa. Ugovorom o turistièkom paket-aranžmanu organizator putovanja se obavezuje da æe pružiti potrošaèu najmanje dvije usluge koje je utvrdio organizator putovanja, samostalno ili po zahtjevu potrošaèa, i to usluge prevoza i smještaja, kao i druge turistièke usluge koje nisu sporedne usluge prevoza i/ili smještaja, a èine znaèajan dio ukupne cijene, s tim da je potrošaè dužan da plati organizatoru putovanja jedinstvenu cijenu. Ugovor o turistièkom paket-aranžmanu obavezno sadrži sve odredbe iz programa putovanja koji je lièno uruèen potrošaèu. U trenutku zakljuèenja ugovora o turistièkom paket-aranžmanu ili neposredno nakon njegovog zakljuèenja, Organizator æe potrošaèu izdati potvrdu o putovanju. U sluèaju organizacije grupnih putovanja, kao što su: uèenièke, ðaèke i studentske ekskurzije, Organizator æe zakljuèiti ugovor o organizaciji ekskurzije sa vaspitno-obrazovnom ustanovom u èije ime se organizuje ekskurzija ili na drugi naèin, a sve u skladu sa nadležnim Zakonom o turizmu ili Pravilnikom o odvijanju ekskurzije donešenom od strane nadležnog ministarstva na èijem podruèju se zakljuèuje ugovor. 3. OBAVEZA I PRAVA ORGANIZATORA – U Ugovoru osim usluga iz Programa unese posebne zahtjeve putnika sa kojima se iskljuèivo Organizator saglasio; – Isplati srazmernu realnu razliku izmeðu ugovorene cijene i cijene putovanja snižene srazmjerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju Ugovora (dalje: Sniženje cijene) povodom blagovremene i osnovane pisane reklamacije – prigovora Putnika u skladu sa zakonom i ovim Opæim uvjetima, osim ako su propusti u izvršenju Ugovora nastali: krivicom Putnika ili se pripisuju treæem licu koje nije bilo ugovoreni neposredni pružalac usluga u realizaciji Programa, djelovanjem više sile ili nepredviðenih dogaðaja na koje Organizator nema uticaja i èije su posljedice neizbežne uprkos primjeni dužne pažnje ili nekim drugim dogaðajima koje Organizator nije mogao predvidjeti i prevladati; – Saglasno dobrim poslovnim obièajima u ovoj oblasti da se stara o pravima i interesima Putnika; – Prije polaska na put dostavi ime, adresu i broj telefona lokalnog predstavnika, odnosno lokalne agencije partnera, a izuzetno i po potrebi, adresu i broj telefona Organizatora za nužnu pomoæ Putniku; – Ne odgovara za usluge pružene Putniku od strane drugih lica van Programa; – Sve usmene i bilo koje druge vrste informacije, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u Programu, Ugovoru ili Posebnom ugovoru i ovim Opštim uslovima, ne obavezuju Organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika. 4. OBAVEZA I PRAVA PUTNIKA – Da se detaljno upozna, kao i sva lica iz Ugovora, sa Programom i Opštim uslovima, da istakne posebne zahtjeve koji nisu obuhvaæeni objavljenim Programom, – Da sam obezbijedi fakultativne polise putnog osiguranja, jer iste ne obezbeðuje i za njih ne odgovara Organizator, ako ugovorom nije drugaèije definisano (npr. ðaèke i studentske ekskurzije…), – Da plati ugovorenu cijenu pod uslovima, rokovima i na naèin predviðen Ugovorom, –Da Organizatoru blagovremeno dostavi taène i kompletne podatke i dokumenta potrebna za organizovanje putovanja i garantuje da on, njegove isprave, prtljag i dr. ispunjavaju uslove odreðene propisima naše, tranzitne i odredišne zemlje (granièni, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi), – Da nadoknadi štetu koju prièini neposrednim pružaocima usluga ili treæim licima kršenjem zakonskih i drugih propisa i ovih Opštih uslova, – Da blagovremeno odredi drugo lice da umjesto njega putuje, Drugo lice koje preuzima aranžman i njegov prethodnik solidarno su odgovorni Organizatoru za plaæanje cijene i troškova prenošenja ugovornih obaveza, u kojem sluèaju Organizator može zahtijevati naknadu samo stvarnih troškova koji nastanu zamjenom potrošaèa – Da lièno (grupni prigovori se neæe uzimati u obzir) bez odlaganja na licu mjesta opravdani prigovor saopšti po pravilu u pisanoj formi (incident report) Organizatoru ili licima navedenim u putnoj dokumentaciji, – Da se prije zakljuèenja ugovora informiše preko sajta Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine (www.mvp.gov.ba) i na druge naèine o zemljama tzv. visokog ili umjerenog rizika, – Da se najkasnije 24 sata ali ne ranije od 48 sati informiše kod ovlaštenih predstavnika Organizatora o taènom vremenu polaska i povratka sa putovanja. 5. CIJENE I SADRŽAJ USLUGA Cijene su iskazane u stranoj valuti a obraèun uplata vrši se u konvertiblnim markama prema zvaniènom kursu na dan uplate, odnosno po kursu navedenom u Programu ili ako drugaèije nije ugovoreno. Cijene su formirane na osnovu poslovne politike Organizatora i ne mogu biti predmet prigovora Putnika. Usluge izvršene u inostranstvu (koje nisu unaprijed ugovorene i plaæene) Putnik plaæa na licu mjesta neposrednom izvršiocu usluge. Cijena iz Ugovora ukljuèuje, unaprijed pripremljenu i objavljenu kombinaciju najmanje dvije ili više sljedeæih usluga prosjeènog kvaliteta uobièajenog za datu destinaciju i objekte i to: smještaja, ishrane, prevoza, pripreme i organizacije putovanja, za koje je ugovorena jedinstvena cijena koju putnik plaæa (dalje: Standardne usluge). Cijena aranžmana ne ukljuèuje, ako nešto drugo nije posebno ugovoreno (dalje: Poseban ugovor), troškove: aerodromskih i luèkih taksi, lokalnog turistièkog vodièa, predstavnika organizatora, turistièkog animatora, fakultativnih programa, korištenja ležaljki i suncobrana, pribavljanja viza, ulaznica u objekte i na manifestacije, osiguranja putnika i prtljaga, usluga room service, korištenja sobnog bara, klima ureðaja, rekreativnih, ljekarskih, telefonskih i dr. usluga, rezervaciju posebnog sjedišta u prevoznom sredstvu, troškove smještaja u jednokrevetnoj sobi, sobe sa posebnim karakteristikama (pogled, sprat, velièina, balkon itd), dodatni obroci i dr. (dalje: Posebne usluge). Posrednik nije ovlašten da u ime Organizatora ugovara posebne usluge koje nisu predviðene Programom. Uvjeti koji se odnose na ostvarivanje popusta za djecu kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u Programu odreðeni su od neposrednih pružalaca usluga i iste treba tumaèiti restriktivno (npr. za djecu do dvije godine starosti, relevantan je kalendarski datum kada dijete navršava dvije godine u odnosu na dan poèetka putovanja, a ne datum zakljuèenja ugovora). U sluèaju pogrešno navedene starosti putnika Organizator ima pravo da naplati razliku do pune cijene putovanja. U cijenu nisu ukljuèeni i Organizator ne može biti odgovoran Putniku za fakultativne i naknadno izvršene usluge, koje izvrši i naplati ino-partner, odnosno, neposredni pružalac usluga, a nisu bile predviðene Programom ili Posebnim ugovorom, kao i za uèešæe Putnika na sportskim i drugim slobodnim aktivnostima. 6. PROMJENA CIJENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ Organizator može zahtijevati poveæanje ugovorene cijene najkasnije 8 dana prije poèetka putovanja ako je nakon zakljuèenja Ugovora došlo do promjene u kursu razmene valute, kada je cijena izražena u konvertibilnim markama ili do promjene u tarifama prevoznika i u drugim zakonom predviðenim sluèajevima. Naknadna promjena obraèuna cijene aranžmana može se utvrditi u sluèaju: a) promjene troškova prevoza za više od 5% od ugovorene cijene, a koja je prouzrokovana promjenom cijena nafte i derivata nafte (gorivo), b) promjene takse za odreðene usluge, kao što su: pristajanje na lukama i aerodromima, peljarenje I putnièke takse na aerodromima i v) uticaja promjene deviznog kursa, ako ta promjena utièe na poveæanje cijene aranžmana više od 5%. Organizator je obavezan da informira putnika/ potrošaèa o poveæanju cijene kada sazna za gore navedene okolnosti. Ako Organizator zahtijeva poveæanje cijene, potrošaè ima pravo da odustane od Ugovora pod uvjetom da to odmah saopšti Organizatoru. Naknadna sniženja cijena Programa ne mogu se odnositi na veæ zakljuèene Ugovore i ne mogu biti osnov bilo kakvog prigovora putnika prema Organizatoru. 7. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA Sve usluge navedene u Programu podrazumijevaju standardne usluge prosjeènog kvaliteta, uobièajene i specifiène za odreðene destinacije, mjesta i objekte. U sluèaju da putnik želi neke usluge van Programa, o tome mora zakljuèiti Poseban ugovor. Organizator ne odgovara za opise usluga u katalozima – publikacijama ili na web-sajtovima Posrednika I neposrednih pružalaca usluga (npr. hotela, prevoznika i dr. lica), osim ako Putnika nije izrièito uputio na iste. Organizator odgovara samo za opise usluga sadržanih u svojim Programima, odnosno na svom web sajtu, s tim da oèigledne štamparske i raèunske greške daju pravo Organizatoru na osporavanje Ugovora. Smještajni objekti i smještajne jedinice, prevozna sredstva i dr. usluge opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vrijeme objavljivanja Programa, razlièiti su i nisu uporedivi po destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije. Ishrana, komfor i kvalitet usluge zavise prevashodno od cijene aranžmana, izabrane destinacije i kategorizacije odreðene po lokalnim-nacionalnim propisima i van nadzora i uticaja su Organizatora. Datum poèetka i završetka putovanja utvrðen Programom ne podrazumijeva cjelodnevni boravak putnika u smještajnom objektu, odnosno destinaciji. Vrijeme polaska ili dolaska putnika i ulaska ili izlaska putnika iz smještajnog objekta uslovljen je procedurama na graniènim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehnièkim i vremenskim uslovima ili višom silom koje mogu da utièu na vrijeme polaska aviona i drugog prevoznog sredsta na koje organizator ne može uticati, te zbog toga za takve sluèajeve Organizator ne snosi odgovornost. Prvi i posljednji dan iz Programa su predviðeni za putovanje i ne podrazumijevaju boravak u hotelu ili mestu opredjeljenja - veæ samo oznaèavaju kalendarski dan poèetka i završetka putovanja, tako da Organizator ne snosi odgovornost zbog veèernjeg, noænog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u kasnim veèernjim èasovima, napuštanja hotela u ranim jutarnjim èasovima i slièno. Za avio aranžmane ugovoreno vrijeme poèetka putovanja je sastanak putnika na aerodromu koji je najmanje 2 èasa ranije u odnosu na prvo objavljeno vrijeme polijetanja od strane avio-kompanije. U sluèaju pomijeranja navedenog vremena polijetanja aviona Organizator ne snosi nikakvu odgovornost, veæ se primjenjuju nacionalni i meðunarodni propisi iz oblasti avio-saobraæaja. Po pravilu odlazak – dolazak, polijetanje - slijetanje aviona kod èarter letova je u kasnim veèernjim ili ranim jutarnjim èasovima i ako je npr. obezbijeðen ugovoreni poèetni ili završni obrok u vidu tzv. “hladnog obroka” u smještajnom objektu, smatra se da je Ugovor u cjelosti izvršen. Usluge turistièkog vodièa, pratioca, lokalnog vodièa, animatora ili lokalnog predstavnika ne podrazumijeva njihovo cjelodnevno i kontinuirano prisustvo, veæ samo kontakt i neophodnu - nužnu pomoæ Putniku po unaprijed utvrðenim terminima periodiènog dežurstva objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan naèin. Instrukcije i uputstva ovlašæenog predstavnika Organizatora (posebno u vezi sa vremenom polazaka, prevozom, smještajem,zakonskih i drugih propisa i dr.) obavezuju putnika, a nepridržavanje pomenutih instrukcija predstavlja povreduUgovora i sve eventualne posljedice i štetu u takvom sluèaju snosi Putnik u cjelosti. Promjena ili odstupanja pojedinih usluga koje nisu prouzrokovane voljom Organizatora su dozvoljene ukoliko se ne odražavaju negativno na cjelokupni koncept ugovorenog putovanja. Ukoliko iz navedenih razloga, let ili prevoz treba da bude premješten na drugi aerodrom ili mjesto, Organizator snosi sve troškove alternativnog prevoza najmanje u visini vozne karte 2. klase prevoza. Kad treæe lice stupa na mjesto lica koje je rezervisalo odreðenu turistièku uslugu, Organizator ima pravo na naknadu za nastale potrebne troškove promjene. Putnik i lice koje stupa na njegovo mjesto solidarno odgovaraju za plaæanje ugovorene cijene i troškove zamjene putnika. Organizator neæe prihvatiti zamjenu putnika ako promjena nije blagovremena, ako postoje posebni zahtevi u odnosu na putovanje ili nije u skladu sa zakonskom ili drugim pravnom regulativom. 8. SMJEŠTAJ, ISHRANA I PREVOZ 8.1. Smještaj: Ako drugaèije nije posebno ugovoreno: – Putnik æe biti smješten u bilo koju službeno registrovanu smještajnu jedinicu u smještajnom objektu opisanom u Programu, bez obzira na osobenosti putnika, lokaciju i položaj objekta, spratnost, blizinu buke, parkinga i dr. katakteristike, – Smještaj Putnika u objekat je najranije poslije 16:00 h na dan poèetka korišæenja usluge, a napuštanje objekta najkasnije do 09:00 h na dan završetka korišæenja usluge. Putnik nema pravo na refundaciju zbog samovoljnog, odnosno svojom krivicom izazvanog povremenog ili prijevremenog napuštanja smještajnog objekta, ni na cijenu hotelske usluge, ni na cijenu prevoza, – Trokrevetne i èetvorokrevetne smještajne jedinice (sobe, studiji, apartmani i sl.) odreðuju se u skladu sa kategorizacijom i propisima domicilne zemlje. - Funkcionisanje klima ureðaja u smještajnim objektima razlièit je po destinacijama i objektima i ne podrazumijeva neprekidan rad klima ureðaja 24 èasa, – Organizator ne odgovara Putniku za štetu nastalu zbog njegovog nepoštovanja zakonskih propisa, propisanih pravila i obièaja utvrðenih od strane prevoznika, hotelijera i drugih neposrednih pružalaca usluga. - Ako Organizator ili treæe lice koje je u ime Organizatora trebalo da izvrši obavezu iz Ugovora, ne ispuni, odnosno djelimièno ispuni obavezu iz ugovora ili ako kasni sa njenim ispunjenjem, potrošaè može da zahtijeva naknadu štete, ukljuèujuæi nematerijalnu štetu. - Ako u gore navedenom sluèaju potrošaè podnese Organizatoru zahtjev za naknadu štete iz razloga što treæe lice koje je u ime Organizatora trebalo da izvrši obavezu iz Ugovora, ne ispuni, odnosno djelimièno ispuni obavezu iz ugovora ili ako zakasni sa njenim ispunjenjem, Organizator je ovlašæen da od treæeg lica zahtijeva naknadu uplaæenog iznosa. - Organizator se oslobaða odgovornosti ako dokaže da je neispunjenje, djelimièno ispunjenje ili kašnjenje sa ispunjenjem posljedica potrošaèevog namjernog ili krajnje nepažljivog postupanja. – Nakon otpoèinjanja turistièkog putovanja, a zbog iznenadnih i opravdanih razloga, ugovoreni smještaj može se bez saglasnosti Putnika zamijeniti smeštajem u objektu iste ili više kategorije u ugovorenom mjestu smještaja na teret Organizatora, a smještaj u objekte niže kategorije može se izvršiti uz saglasnost Putnika i povraæaja razlike u cijeni srazmjerno smanjenoj kategoriji smještajnog objekta. – Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u smještajnom objektu a naroèito na: deponovanja i èuvanja novca, dragocjenosti i vrijednih stvari, unos hrane i piæa u sobe, poštivanje kuænog reda, smještaja i napuštanja sobe u odreðeno vrijeme, broj osoba u sobi i dr. jer Organizator ne odgovara za štete nastale po tom osnovu. 8.2. Ishrana: Ako drugaèije nije posebno ugovoreno: – Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane, zavisi pretežno od visine cijene aranžmana, kategorije objekta, destinacije i lokalnih obièaja bez obzira da li je usluživanje po principu samoposluživanja ili posluživanja (menija). – Usluga All inclusive i bilo koja druga podrazumijeva usluge po internim hotelskim pravilima i ne mora biti identièna ni u okviru iste kategorije na istoj destinaciji. Organizator je upoznao putnika sa sadržajem All inclusive usluge u pismenoj formi. – Doruèak, ako drugaèije nije naznaèeno u Programu , podrazumijeva kontinentalni doruèak. – Ukoliko je popunjenost kapaciteta u hotelima ispod 30%, moguæe je da se umjesto usluge samoposluživanja uslugu ishrane izvrši posluživanjem. U smještajnom objektu su identièni uvjeti ishrane, bez obzira da li po Ugovoru putuju djeca, starija lica ili lica sa posebnim potrebama. U sluèaju da na licu mjesta Putnik sa neposrednim pružaocem ishrane postigne drugaèiji dogovor, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za neadekvatno izvršenu uslugu ishrane. 8.3. Prevoz: Ako drugaèije nije posebno ugovoreno: – Prevoz i transferi obavljaju se standardnim turistièkim autobusima ili drugim sredstvima prema propisima i kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan prevoznik koga angažuje Organizator i primjenjuju se propisi, principi i pravila odreðeni od strane prevoznika (npr. prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumijeva numerisana sjedišta, niti ukljuèen obrok i piæe tokom putovanja itd.). Putnik ima obavezu da prihvati svako ponuðeno mjesto u prevoznom sredstvu. – Organizator ima pravo da za prevoz angažuje sve tipove turistièkih autobusa koji ispunjavaju uvjete predviðene propisima (mini bus, autobus ili double decker), kao i druga prevozna sredstva ako to okolnosti uslovljavaju, – Za vrijeme vožnje u autobusima nisu u upotrebi toaleti, osim ukoliko to nije odobreno. Putnik je dužan da svu nastalu štetu svojom nepažnjom u prevoznom sredstvu nadoknadi na licu mjesta. Putnik je dužan da prije puta provjeri i usaglasi svoja lièna i putna dokumenta i prtljag, a u sluèaju uoèene nepravilnosti obavijesti vodièa/pratioca putovanja. – Putnik ima obavezu primjerenog ponašanja u prevoznom sredstvu i poštovanje saobraæajnih propisa i pravila o prevozu putnika, a u suprotnom Organizator ima pravo da ga ne primi na prevoz ili u prisustvu policije udalji iz prevoznog sredstva i dalji prevoz do odredišta neæe biti obaveza Organizatora. Ukoliko Putnik zbog udaljavanja iz prevoznog sredstva odustane od putovanja, primjenjivaæe se skala otkaza iz taèke 12. Opæih uvjeta. – Putni pravac, pauze, mjesta i dužine njihovog trajanja odreðuje vodiè/pratilac – vozaè. Vodiè/pratilac - vozaè ima pravo da, zbog nepredvidivih, neizbježnih ili bezbjedosnosnih i sliènih okolnosti, promijeni red vožnje, itinerer puta, ili redosljed obilazaka lokaliteta. – Putnik je dužan da se pridržava upustava vozaèa ili vodièa/pratioca putovanja (dužine pauze i sl.) – Neusklaðenost liènih podataka datih organizatoru sa podacima u pasošu Putnika (imena putnika i dr.) mogu imati za posljedicu ispisivanje nove avionske karte, uz troškove ili èak proglašenje karte neregularnom za šta posljedice snosi Putnik. Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu od trenutka kada mu se uruèi na aerodromu ili u agenciji. Ne postoji moguænost izdavanja duplikata avionske karte, kao ni bording karte. Putnik u cjelosti snosi posledice njihovog gubitka ili nestanka tokom putovanja. – Avionske ili posebne prevozne karte važe samo na njima naznaèenim datumima i vremenima. – Prevoz Putnika vazdušnim, željeznièkim, morskim, rijeènim ili jezerskim prevoznim sredstvima obavlja se i direktna je odgovornost ovih prevoznika odreðena u skladu sa propisima i obièajima kojima se regulišu pomenute vrste prevoza i van uticaja i odgovornosti su Organizatora. 9. PUTNE ISPRAVE, POŠTIVANJE VJERSKIH, ZDRAVSTVENIH I ZAKONSKIH ZAHTIJEVA Svi uvjeti objavljeni u Programu odnose se iskljuèivo na državljane sa putnom ispravom Bosne i Hercegovine. Organizator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike državljane drugih država na uvjete (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, veæ je obaveza stranog državljanina da se informira kod nadležnog konzulata i da Putnik sam potrebne uvjete i isprave obezbijedi blagovremeno i uredno. Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeæu putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 6 mjeseci od dana završetka putovanja i u roku dostaviti organizatoru ispravne i kompletne potrebne podatke i dokumenta za dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja Organizator. Službenik agencije Organizatora, niti Posrednika nije ovlašten da utvrðuje validnost putnih i drugih isprava i dokumenata. Kada Organizator posreduje u postupku podnošenja dokumentacije isti ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanje vize u roku i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog i drugih dokumenta ili ako pograniène vlasti ili imigracione službe ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak Putniku. Ukoliko Putnik za vrijeme putovanja izgubi putne isprave ili mu budu ukradene, dužan je o svom trošku blagovremeno obezbijediti nove i snositi sve eventualne štetne posljedice po tom osnovu. Putnik je dužan ugovoriti Posebne usluge vezane za njegove vjerske ili zdravstvene razloge, kao npr.specifièna ishrana, karakteristike smještaja itd. zbog vjerskih razloga, hroniène bolesti, alergije, invaliditeta (invalidska kolica, pratilac i dr.) jer u protivnom Organizator ne preuzima nikakvu posebnu obavezu, odgovornost ni štetu po tom osnovu. Za putovanja u zemlje, u kojima važe posebna pravila koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku odreðenih dokumenata, obaveza je putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbijedi odgovarajuæe potvrde o tome i da u sluèaju eventualnih posljedica sam snosi odgovornost za štetu. Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i dr. propise Bosne i Hercegovine, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u sluèaju nemoguænosti nastavka putovanja, odnosno boravka i svega drugog, sve posljedice i troškove snosi sam putnik. Ukoliko se putovanje ne može realizovati zbog propusta putnika vezano za odredbe ove taèke, primjenuju se odredbe taèke 12. Opštih/Opæih uslova/uvjeta. 10. PRTLJAG Prevoz prtljaga do odreðene težine koju odreðuje avio prevoznik je besplatan. Višak prtljaga Putnik plaæa prema važeæim cijenama prevoznika naznaèenim u programu putovanja. Transport specijalnog prtljaga od aerodroma do hotela i nazad je iskljuèiva obaveza Putnika. Na svim aerodromima se primjenjuju posebna bezbjedonosna pravila u vezi sa ruènim prtljagom, te preporuèujemo za više informacija da se putnik informira na aerodromu sa kojeg putuje. Štete i gubitak prtljaga na letovima Putnik je dužan da prijavi bez odlaganja na licu mjesta nadležnoj aerodromskoj službi za izgubljeni prtljag, jer avio kompanije po pravilu odbijaju naknadu ako nije popunjen i predat formular za prijavu štete. Kod prevoza autobusom putnik može ponijeti 2 komada prtljaga po korisniku sjedišta i predati ga ovlaštenom licu Organizatora. Djeca do dvije godine nemaju pravo na besplatan prtljag. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unijetim u prevozno sredstvo, o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog ovlašæenom licu prevoznika, odnosno unijetom u smještajni objekat. Sva svoja prava po navedenom, putnik ostvaruje direktno od prevoznika, pružaoca usluge smještaja ili osiguranja a prema važeæim meðunarodnim i domaæim propisima.Prenos prtljaga od mjesta parkiranja do smještajne jedinice je obaveza putnika (prevoz æe biti što je moguæe bliže smještajnom objektu). Za zaboravljene stvari u prevoznom sredstvu Organizator ne snosi odgovornost. Osim kod namjere i grube nepažnje Organizator nema nikakvu odgovornost za prtljag i predmete, koji se obièno ne nose sa sobom, izuzev kada je izrièito preuzeo predmete na èuvanje. Zato se Putniku ne preporuèuje da na putovanje nosi vrijedne predmete, a u suprotnom da iste preda uredno na èuvanje ili da ih nose sa sobom. Dužnost putnika je da vidljivo oznaèi svoj prtljag sa liènim podacima i da liène dokumente, stvari i vrijednosti ne ostavlja u parkiranom prevoznom sredstvu, jer Organizator ne odgovara za njihov nestanak. Preporuèuje se da se dokumeta, zlato, vrijedne stvari, tehnièki instrumenti i medikamenti nose iskljuèivo u ruènom prtljagu, a prilikom boravka iste deponuju u sef ako je moguæe. Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, ošteæenja ili nestanak prtljaga u toku puta predstavniku Organizatora ili neposrednog izvršioca usluge. 11. PROMJENA I OTKAZ UGOVORA OD STRANE ORGANIZATORA: 11.1. Ako prije ugovorenog dana poèinjanja putovanja Organizator utvrdi da je prinuðen da izmijeni pojedine bitne odredbe Ugovora, kao što su cijena, destinacija, prevozno sredstvo, karakteristike ili kategorija prevoza, datum polaska, vrsta, lokacija, kategorija ili nivo udobnosti smještaja, ove izmjene æe bez odgaðanja saopštiti potrošaèu, u pisanoj formi ili na trajnom nosaèu zapisa koji je lako dostupan potrošaèu, da bi potrošaè donio odluku u vezi sa izmjenom Ugovora. U gorenavedenom sluèaju potrošaè ima pravo da: a) prihvati zamjenu ugovorenog putovanja drugim putovanjem istog ili boljeg kvaliteta bez obaveze potrošaèa da plati razliku u cijeni, b) prihvati zamjenu ugovorenog putovanja drugim putovanjem slabijeg kvaliteta i naknadu za razliku u cijeni i v) zahtijeva vraæanje uplaæenih sredstava po osnovu ugovora o turistièkom paket-aranžmanu. Potrošaè je obavezan da bez odgaðanja obavijesti Organizatora o svojoj odluci, u pisanoj formi ili na trajnom nosaèu zapisa ili sredstvom komunikacije na daljinu kojim je izvršio rezervaciju. Organizator ima pravo raskinuti Ugovor u sluèaju: – nedovoljnog broja prijavljenih putnika, pod uslovom da je Putnika o tome obavijestio najkasnije 5 dana prije poèetka turistièkog putovanja i – zbog nemoguænosti ispunjenja ugovornih obaveza za koji nisu odgovorne ugovorne strane, a koje bi da su postojale u vrijeme objavljivanja Programa bile opravdan razlog Organizatoru da Program ne objavljuje i Ugovor ne zakljuèuje, uz obavezu da Putniku izvrši povraæaj uplaæenih sredstava najkasnije u roku od 15 dana od dana otkaza. Ako zbog dogaðaja za koji nisu odgovorne ugovorne strane ispunjenje obaveze Organizatora postane nemoguæe, prestaju i obaveze potrošaèa. Ako je u gorenavedenom sluèaju potrošaè preduzeo odreðene radnje u cilju ispunjenja svoje ugovorne obaveze, potrošaè može zahtijevati od Organizatora vraæanje uplaæenih sredstava po pravilima o vraæanju steèenog bez osnova. Troškove povratka potrošaèa u mjesto polaska ili drugo dogovoreno mjesto, snose ugovorne strane u jednakim dijelovima, a druge troškove koji se odnose na prestanak ugovora o turistièkom paket- aranžmanu snosi potrošaè. Ukoliko u Programu nije posebno navedeno, da bi se putovanje realizovalo, najmanji broj prijavljenih putnika treba da bude: za putovanje autobusom 30 putnika, za putovanje na redovnim avio linijama u Evropi 20 putnika, za putovanje na interkontinentalnim avio linijama 15 putnika, za putovanje na posebno ugovorenim avio-èarter linijama, vozovima, hidrogliserima i dr.najmanje 80% popunjenosti kapaciteta po svakom prevoznom sredstvu. U sluèaju prihvatanja novog ugovora Putnik se odrièe bilo kakvih potraživanja prema Organizatoru po osnovu prvobitno zakljuèenog Ugovora. 11.2. Za vrijeme putovanja: Ako Organizator nakon poèinjanja putovanja utvrdi da potrošaèu nisu pružene, odnosno da neæe biti u moguænosti da potrošaèu pruži usluge u skladu sa Ugovorom, obavezan je da ponudi potrošaèu druge odgovarajuæe usluge do okonèanja putovanja bez dodatnih troškova za potrošaèa, kao i da isplati eventualnu razliku u cijeni izmeðu ugovorenih i pruženih usluga. Ako pružanje usluge nije moguæe, ili potrošaè ne prihvati uslugu iz opravdanih razloga, Organizator je obavezan da potrošaèu nadoknadi troškove koji su posljedica izmjene nakon polaska na putovanje, kao i da obezbijedi besplatan povratak odgovarajuæim prevoznim sredstvom u mjesto polaska ili drugo mjesto o kojem se dogovori sa potrošaèem. Ako Organizator ne pruži potrošaèu usluge ili ako ne obezbijedi besplatan povratak odgovarajuæim prevoznim sredstvom u mjesto polaska ili drugo mjesto o kojem se dogovori sa potrošaèem, potrošaè može da: a) o svom trošku pribavi druge odgovarajuæe usluge i b) izvrši povratak odgovarajuæim prevoznim sredstvom u mjesto polaska ili drugo mjesto o kojem se dogovori sa Organizatorom. Organizator za vrijeme putovanja, o èemu je dužan bez odlaganja na najpogodniji naèin obavijestiti Putnika, zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja, kao i pravo promjene maršute putovanja i neophodne izmjene Programa ukoliko se promijene uslovi za putovanje (promijenjen red letenja, prinudno slijetanje, kvar prevoznog sredstva, gužva na granicama ili u saobraæaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviðenog za obilazak, promjene u viznom režimu, bezbjedonosna situacija, elementarne nepogode ili druge vanredne i objektivne okolnosti i više sile) bez obaveze isplate štete ili bilo kakve druge naknade putniku. U navedenim sluèajevima Organizator sam snosi eventualne dodatne troškove izmjene Programa. Ako za vrijeme izvršenja ugovora o turistièkom paket-aranžmanu doðe do izmjena u aranžmanu, a potrošaè se odluèi da raskine ugovor o turistièkom paket-aranžmanu, u tom sluèaju, potrošaè snosi samo realne troškove izvršenih usluga agencije do trenutka odustajanja od aranžmana. Organizator se oslobaða ispunjenja Ugovora onda, ako Putnik ometa sprovoðenje putovanja usljed grubog i nedoliènog ponašanja, bez obzira na izreèenu opomenu. U tom sluèaju putnik ima obavezu da organizatoru nadoknati prièinjenu eventualnu štetu. U sluèaju nastupanja vanrednih okolnosti za vrijeme putovanja koje se unaprijed nisu mogle predvidjeti, a koji se mogu podvesti pod višu silu (teroristièkih napada, vanrednog stanja, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl.), Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost.Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost ako Putnik odbije ponuðeni povratak obezbijeðenim prevoznim sredstvom. Organizatorje obavezan da potrošaèu nadoknadi troškove nastale raskidom Ugovora, osim u sluèaju: a) raskida Ugovora zbog nedovoljnog broja prijavljenih putnika, ako je prije zakljuèenja ugovora obavijestio potrošaèa da je izvršenje putovanja uslovljeno brojem prijavljenih putnika i da rok za obavještavanje potrošaèa o raskidu ne može biti kraæi od pet dana od dana poèinjanja putovanja i b) prestanka Ugovora zbog nemoguænosti ispunjenja ugovornih obaveza za koji nisu odgovorne ugovorne strane, pri èemu se veliki broj prijavljenih putnika ne smatra kao nemoguænost ispunjenja. 12. OTKAZ UGOVORA OD STRANE PUTNIKA: 12.1.Prije poèetka putovanja: Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o èemu je dužan pismeno izvijestiti Organizatora na naèin kako je zakljuèen Ugovor. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obraèun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno po skali otkaza u odnosu na ukupnu vrijednost aranžmana, ako Programom nije drugaèije odreðeno i to:
 • 5% ako se putovanje do 45 dan prije poèetka putovanja,
 • 10 % ako se putovanje 44 do 30 dana prije poèetka putovanja,
 • 20 % ako se 29 do 20 dana prije poèetka putovanja , 40 % ako se 19 do 15 dana prije poèetka putovanja,
 • 80 % ako se 14 do 10 dana prije poèetka putovanja,
 • 90 % ako se 9 do 6 dana prije poèetka putovanja,
 • 100 % ako se 5 do 0 dana prije poèetka putovanja ili u toku
 • Izuzetno
a. kod brodskih krstarenja
 • 5% a najmanje 60,00 eur do 91 dana prije poèetka putovanja,
 • 15%
 • 30%
 • 50%od 28 do 15 dana prije poèetka putovanja,
 • 80%
 • 95%
 • 100% na dan putovanja, nedolaska ili u toku puta
b. za rekreativni odmor za predškolski uzrast, nastava u prirodi, ðaèke i studenske ekskurzije ako se otkazuje kompletan ugovor
 • 5% ako se putovanje do 120 dana prije poèetka putovanja,
 • 20 % ako se 119 do 90 dana prije poèetka putovanja ,
 • 50 % ako se 89 do 60 dana prije poèetka putovanja,
 • 80 % ako se 59 do 45 dana prije poèetka putovanja,
 • 100 % ako se 44 do prije poèetka ili u toku
c. za otkaz rezervacije avionske karte Kod otkaza ili promjene datuma avionske karte koja je izdata primjenjuju se uslovi otkaza koje odreðuje iskljuèivo svaka avio kompanija, prema svojim pravilima i uslovima tarifa. d. kod putovanja oznaèenih kao interkontinentalna (Amerika, Azija, Afrika, Australija, Bliski i Daleki Istok…), primjenjivaæe se sljedeæi uslovi otkaza zbog striktne politike avio kompanija i hotela:
 • 5% ako se putovanje 120 dana prije poèetka putovanja,
 • 20% ako se 119 do 90 dana prije poèetka putovanja,
 • 50% ako se 89 –60 dana prije poèetka putovanja,
 • 80% ako se 59 do 45 dana prije poèetka putovanja,
 • 100% ako se putovanje 44 do prije poèetka ili u toku
Promjena ugovorenog mjesta, datuma putovanja, prevoznog sredstva, smještajnog objekta, smještajne jedinice, nedobijanje vize, neplaæanje ugovorene cijene i sl., smatra se odustajanjem putnika od putovanja. Putnik je u obavezi Organizatoru nadoknaditi samo stvarne, odnosno uèinjene troškove (troškove prevoza, smještaja, organizacije putovanja i sl.), ukoliko je do otkaza došlo zbog: iznenadne bolesti putnika, braènog druga, djeteta, roditelja, brata ili sestre putnika, usvojenika i usvojioca, smrti putnika, braènog druga, djeteta, roditelja, brata ili sestre putnika, usvojenika i usvojioca, poziva za vojnu vježbu putnika ili elementarne nepogode ili vanrednog stanja zvanièno proglašenih od nadležnog organa zemlje putovanja. Za navedene sluèajeve Putnik je obavezan dostaviti Organizatoru dokaz kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja po osnovu privremene sprijeèenosti za rad (potvrdu izabranog ljekara iz oblasti opšte medicine, odnosno otpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove kojom se izrièito potvrðuje iznenadna bolest i nemoguænost putovanja), odnosno umrlicu, odnosno poziv za vojnu vježbu. Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja Putnika sluèajevi lokalnih teroristièkih napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl., za koje nije proglašeno vanredno stanje od strane nadležnih državnih organa domicilne ili zemlje putovanja. Iznenadna bolest podrazumijeva od strane ovlaštenog lekara utvrðeno iznenadno i neoèekivano oboljenje, odnosno infektivnu bolest ili organski poremeæaj, koji nastane poslije zakljuèenja ugovora o putovanju i nije u vezi sa, niti je posljedica nekog prethodnog zdravstvenog stanja, a takve je prirode da zahtijeva lijeèenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemoguæava poèetak -korištenje ugovorenog putovanja. Organizator, u sluèaju da Putnik obezbijedi odgovarajuæu zamjenu ili pak zamjenu izvrši sam Organizator, dužan je putniku izvršiti povraæaj uplaæenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i uèinjenih troškova. Organizator je, u sluèaju zamijene putnika, obavezan da sa novim putnikom zakljuèi ugovor. U sluèaju odustanka od putovanja koje je pokriveno polisom osiguranja, putnik svoje pravo ostvaruje direktno od osiguravaèa. Kod odustanka od Ugovora, putniku se ne vraæa iznos plaæen Organizatoru za posredovanje u dobivanju viza, kao i plaæenih zakonskih i drugih obaveza. 12.2.Nakon otpoèinjanja putovanja: Ukoliko zbog otkaza putovanja Putnik svojom krivicom ne iskoristi neke od ugovorenih usluga, Organizator æe pokušati da od davaoca usluga dobije naknadu na ime neiskorištenih usluga. Ukoliko mu davalac usluga ne vrati novac, Putnik nema pravo na povraæaj odgovarajuæeg dijela cijene neiskorištenog putovanja. Ukoliko je u pitanju beznaèajna usluga ili vrijednost, Organizator se oslobaða ove obaveze. Ako se krivicom Organizatora ne obavlja znatan dio usluga koji su utvrðeni Ugovorom, Organizator je dužan da sprovede odreðene preventivne mjere kako bi se moglo nastaviti putovanje ili da ponudi Putniku druge odgovarajuæe usluge do okonèanja turistièkog putovanja bez dodatnih troškova za Putnika, sve u skladu sa taèkom 14 ovih Opæih uvjeta, ne dirajuæi ostala zakonska prava Putnika. Organizatorje obavezan da realizuje aranžman na naèin koji je ugovoren. U sluèaju da aranžman nije realizovan u skladu sa Ugovorom , potrošaè može da zahtijeva od Organizatoraotklanjanje nedostataka u primjerenom roku. Ako Organizator u primjerenom roku ne otkloni nedostatke u realizaciji Ugovora, potrošaè može da raskine ugovor. Potrošaè/ putnik nije dužan da Organizatoru ostavi primjeren rok za otklanjanje nedostataka u realizaciji Ugovora, ako: a) pružanje druge odgovarajuæe usluge nije moguæe ili ako agencija izrièito odbije da pruži drugu odgovarajuæu uslugu i b) nema interes za otklanjanje nedostataka u realizaciji ugovora . (5) Organizator snosi troškove povratka potrošaèa/putnika u mjesto polaska ili drugo mjesto o kojem se dogovori sa potrošaèem i druge troškove koji nastanu zbog raskida Ugovora. 13. OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA U cijenu putovanja nije ukljuèeno putno osiguranje. Organizator savjetuje zakljuèenje osiguranja za otkaz putovanja, osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zakljuèuje samo izmeðu Putnika i osiguravajuæe kompanije, kome se eventualni zahtijevi direktno upuæuju. Treba da proèitate uvjete putovanja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni dio cijene putovanja i dospijevaju odmah pri zakljuèivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem ugovora Putnik potvrðuje da je informisan i upuæen na obezbjeðenje paketa punog osiguranja. Paket punog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporuèuje da isto sam obezbijedi, jer to može biti razlog da pograniène vlasti ne dozvole daljnje putovanje ili putnik mora sam da plati troškove eventualnog lijeèenja. Organizator ima obaveze koje su utvrdili Zakoni o turizmu entiteta (RS i FBiH) kao i nadležni Zakoni o turizmu kantona. 14. POMOÆ, REKLAMACIJA, TUŽBA I RJEŠAVANJE SPOROVA Organizator putovanja je dužan da na prodajnom mjestu vidno istakne obavještenje o naèinu i mjestu podnošenja reklamacije i da obezbijedi prisustvo lica ovlaštenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena. Organizator putovanja je duž?n d? vodi evidenciju primljenih reklamacija, i d? je èuv? n?jm?nje dvije godine, od d?n? podnošenj? reklamacije putnika. Putnik je obavezan bez odlaganja na licu mjesta opravdani pismeni prigovor saèiniti sa lokalnim predstavnikom Organizatora, a u hitnim sluèajevima ako ovaj nije trenutno dostupan, neposrednom pružaocu usluge (npr. prevozniku, hotelijeru i dr.) ili ako ta lica nisu navedena u putnim dokumetima direktno Organizatoru. Organizatori lokalni predstavnik Organizatora, dužni su da bez odgaðanja: a) odgovore na pritužbe potrošaèa za vrijeme trajanja putovanja i b) otklone svako odstupanje od Ugovora na koje potrošaè ukaže. U sluèaju da odstupanje od Ugovora na koje potrošaè ukaže nije otklonjeno za vrijeme trajanja putovanja, potrošaè ima pravo da zahtijeva srazmjerno umanjenje cijene. Ako odstupanje od Ugovora na koje potrošaè /putnik ukaže, a koje nije otklonjeno za vrijeme trajanja putovanja, predstavlja neizvršenje ili djelimièno izvršenje ugovorne obaveze u pogledu njenog obima ili kvaliteta, potrošaè može da zahtijeva od agencije povraæaj uplaæenih sredstava po osnovu Ugovora. Potrošaè/putnik ne može da zahtijeva umanjenje cijene ako nesavjesno propusti da ukaže na odstupanja izmeðu pruženih i ugovorenih usluga. Za pomoæ, hitne i druge sluèajeve, kao i reklamacije Putnik može kontaktirati Organizatora. Za hitne I sliène postupke potrebno je da Putnik navede broj ugovora, mjesto putovanja, naziv smještajnog objekta, imena putnika, adresu ili broj telefona i dr. preko kojih se može kontaktirati. Putnik je u obavezi da dobronamjerno saraðuje i strpljivo saèeka vremenski okvir od 24-48 h da se opravdana reklamacija na licu mjesta otkloni (npr. kvar frižidera, nestanak struje ili vode, loše oèišæen apartman i dr.nedostaci) i prihvati ponuðeno rješenje koje odgovara ugovorenoj usluzi. Ako uzrok reklamacije nije otklonjen na licu mjesta, Putnik sa predstavnikom organizatora, o tome sastavlja pisanu potvrdu u tri primjerka koju obje strane saèinjavaju i potpisuju. Putnik zadržava jedan primjerak ove potvrde. Ako je uzrok reklamacije otklonjen na licu mjesta, Putnik je obavezan potpisati potvrdu o istom, a u suprotnom èinjenica da je nastavio korištenje adekvatnog alternativnog rješenja smatra se da je Program u cjelosti izvršen. Lokalni predstavnici nemaju pravo da priznaju bilo kakve zahtjeve za naknadu, veæ iskljuèivo Organizator. Putnik ne može da zahtjeva srazmjerno sniženje cijene, raskid Ugovora i naknadu štete ako nesavjesno I na propisani naèin propusti da na licu mjesta, bez odlaganja i blagovremeno obavijesti ovlaštenog predstavika i Organizatora o nedostacima izmeðu pruženih i ugovorenih usluga. Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mjesta, Putnik je obavezan u roku od osam dana od dana završetka putovanja, odnosno u roku od trideset dana od dana utvrðivanja nedostataka, iskljuèivo Organizatoru, dostavi osnovanu i dokumentovanu reklamaciju (pisanu reklamaciju na licu mjesta, raèune o plaæenim troškovima, zahtjev po vrstama neizvršenih usluga èinjenièno konkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakog putnika ponaosob, svjedoke i druge dokaze) i zahtjevati povraæaj razlike u cijeni izmeðu ugovorenih i neizvršenih odnosno djelimièno izvršenih usluga. Svaki putnik potpisnik ugovora u svoje ime i u ime lica iz ugovora ili lica sa urednim punomoæjem za zastupanje, reklamaciju podnosi pojedinaèno, jer organizator neæe razmatrati grupne prigovore. Poželjno je da reklamaciju Putnik dostavi u pisanoj formi na adresu Organizatora. Putnik može d? izj?vi reklamaciju usmeno n? prod?jnom mjestu gde je zakljuèio Ugovor o putovanju, odnosno drugom mjestu koje je odreðeno z? prijem reklamacije, elektronskim putem, odnosno n? tr?jnom nos?èu z?pis?, uz dost?vu dokumentacije iz koje se vidi osnovanost reklamacije. Organizator je dužan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane reklamacije, po uèinjenoj reklamaciji Putnika, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja na licu mjesta i d? Putniku izd? pis?nu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno, s?opšti broj pod kojim je z?vedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih prigovora. Organizator je dužan u roku od 8 dana dostaviti putniku pisani odgovor i isplatiti razliku u cijeni, sve od dana prijema uredne reklamacije.Organizator putovanja može produžiti ovaj rok uz saglasnost Putnika i to evidentirati u knjigu reklamacija. Ukoliko reklamacija nije kompletna i isti treba urediti, organizator æe dostaviti putniku odgovor da istu u ostavljenom roku uredi pod prijetnjom propuštanja. Organizator æe u skladu sa dobrim poslovnim obièajima u zakonskom roku odgovoriti putniku i po reklamacijama koje su neblagovremene, neosnovane ili neuredne. Sniženje cijene po reklamaciji putnika može dostiæi samo iznos reklamiranog a neizvršenog dijela usluge, ne može obuhvatiti veæ iskoristene usluge, niti dostiæi iznos cjelokupne ugovorene cijene. Visina naknade, koja se isplaæuje po osnovanom i blagovremenoj reklamaciji po ugovoru, srazmjerna je stepenu neizvršene, odnosno djelimièno izvršene usluge. Ukoliko Putnik prihvati isplatu naknade na ime srazmernog sniženja cijene, ili koji drugi vid naknade, podrazumijeva se da je saglasan sa prijedlogom organizatora za mirno rješenje spora, te se na taj naèin odrekao svih daljih potraživanja prema Organizatoru u vezi spornog odnosa, bez obzira na èinjenicu da li je o tome potpisao pismenu potvrdu o izvršenoj refundaciji sa klauzulom o konaènom razrješenju meðusobnih spornih odnosa. Smatraæe se da je povraæaj razlike u cijeni putniku izvršen i postignut dogovor sa putnikom u skladu sa zakonom, ovim Opæim uvjetima ili Opštim uslovima Organizatora putovanja (kada je rijeè o posredovanju) kada je Organizator putniku ponudio realnu razliku u cijeni za neadekvatno pružene usluge, u skladu sa cjenovnikom neposrednog pružaoca usluga koji je važio na dan zakljuèenja ugovora o putovanju, i drugim raspoloživim dokazima, te da je organizator postupio u skladu sa pozitivnim propisima. Organizator ne snosi odgovornost za propuste, odnosno za štetu nanijetu Putniku od strane neposrednih pružaoca usluga koji odgovaraju saglasno propisima koji se na njih odnose, ako se ponašao kao pažljiv Organizator pri izboru lica koja su te usluge izvršila. Svaki zahtjev Putnika za iniciranje postupka pred drugim licima prije isteka roka za rješavanje prigovora smatraæe se preuranjenim kao i obavještavanje javnih glasila i medija povredom Ugovora. 15. PROGRAM PUTOVANJA PO ZAHTJEVU PUTNIKA I POJEDINAÈNE USLUGE 15.1. Program putovanja po zahtjevu Putnika: Individualno putovanje (dalje: Program po zahtjevu) Putnika jeste kombinacija dvije ili više usluga, koji se ne nalazi u ponudi Organizatora, odnosno koji Organizator nije prethodno objavio, veæ ga je saèinio po zahtjevu Putnika. Na Program po zahtjevu analogno se primjenjuju odredbe prethodnih taèaka ovih Opæih uvjeta, ako ovom taèkom nije drugaèije regulisano. Ukoliko je po zahtjevu Putnika kombinovano i ugovoreno više pojedinaènih usluga iz ponude Organizatora (npr. let i kružna tura itd), naknada za storno se obraèunava po pojedinaènoj usluzi i na kraju se sabira. Putnik ima pravo da odustane od Ugovora, o èemu je dužan pismeno izvjestiti Organizatora. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obraèun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cijenu zahtjevanog putovanja, ako Programom nije drugaèije odreðeno i to:
 • 5% ako se putovanje do 120 dana prije poèetka putovanja,
 • 20 % ako se 119 do 90 dana prije poèetka putovanja ,
 • 50 % ako se 89 do 60 dana prije poèetka putovanja,
 • 80 % ako se 59 do 45 dana prije poèetka putovanja,
 • 100 % ako se 44 do prije poèetka ili u toku
15.2. Pojedinaène usluge i „Rezervacije na upit“: Ukoliko Putnik rezerviše ili ugovori samo jednu uslugu, Organizator nastupa samo kao posrednik tudje usluge (dalje: Posrednik usluge). Za individualne i “rezervacije na upit” Putnik polaže na ime troškova rezervacije depozit koji ne može biti manji od 50 EUR u konvertibilnim markama po zvaniènom kursu na dan uplate. Ukoliko rezervacija bude prihvaæena od strane Putnika, depozit se uraèunava u cijenu usluge. Ukoliko rezervaciju Organizator ne potvdi u ugovorenom roku, depozit se u cjelosti vraæa Putniku. Ako Putnik ne prihvati ponuðenu ili potvrðenu rezervaciju, a koja je u cjelosti u skladu sa zahtjevima putnika, iznos depozita zadržava Organizator u cjelosti. Organizator, osim zbog svoje grube nepažnje i nemara, ne odgovara za nedostatke, materijalna i tjelesna ošteæenja kod individualnih turistièkih usluga po zahtjevu putnika, za koje je on samo posrednik izmeðu Putnika i neposrednih pružaoca usluga (npr. pojedinaèna usluga smještaja, prevoza, ulaznice za sportske manifestacije, izlete, rent-a car i dr.). Dobijanjem dokaza o ugovorenoj pojedinaènoj usluzi stupaju na snagu ugovorni odnosi iskljuèivo izmeðu Putnika i svakog pojedinaènog pružaoca usluge. Kod pojedinaènih turistièkih usluga primjenjuje se sljedeæa skala otkaza, ako drugaèije nije ugovreno: a. za hotelski smještaj:
 • 5% ako se putovanje do 120 dana prije poèetka putovanja,
 • 20 % ako se 119 do 90 dana prije poèetka putovanja ,
 • 50 % ako se 89 do 60 dana prije poèetka putovanja,
 • 80 % ako se 59 do 45 dana prije poèetka putovanja,
 • 100 % ako se 44 do prije poèetka ili u toku
b. za zakup apartmana po jedinici:
 • 5% ako se putovanje do 120 dana prije poèetka putovanja,
 • 20 % ako se 119 do 90 dana prije poèetka putovanja ,
 • 50 % ako se 89 do 60 dana prije poèetka putovanja,
 • 80 % ako se 59 do 45 dana prije poèetka putovanja,
 • 100 % ako se 44 do prije poèetka ili u toku
c. kod zakupa kamp vozila i motora:
 • 5% ako se putovanje do 120 dana prije poèetka putovanja,
 • 20 % ako se 119 do 90 dana prije poèetka putovanja ,
 • 50 % ako se 89 do 60 dana prije poèetka putovanja,
 • 80 % ako se 59 do 45 dana prije poèetka putovanja,
 • 100 % ako se 44 do prije poèetka ili u toku
d. iznajmljivanje Rent a Car vozila: Putnik prihvata u cjelosti Opæe uvjete iznajmljivanja vozila koji se nalaze na poleðini tipskog Ugovora o iznajmljivanju vozila. Ako ugovorom o najmu vozila nije drugaèije predviðeno važe sljedeæa pravila: Rezervacije i potvrde važe samo za rezervisanu kategoriju vozila, nikad za odreðeni model. Agencije zadržavaju pravo da klijentima daju na raspolaganje isto ili skuplje vozilo nego što je rezervisano, što nikako ne može da bude razlog za postavljanje zahtjeva za nadoknadu štete npr. zbog poveæane potrošnje goriva. Naplata iznajmljivanja vozila se vrši po završenoj usluzi. Po pravilu je potrebno da se na licu mjesta rezervišu sredstva, odnosno ostavi sigurnosni depozit. U sluèaju saobraæajne nezgode, ošteæenja ili kraðe iznajmljenog vozila zadržava se sigurnosni depozit kao participacija. U sljedeæim sluèajevima odgovornost Putnika je iskljuèiva i to za: štete koje nastanu usljed nepoštovanja uvjeta iznajmljivanja; grubi nehat ili alkoholisanost pri vožnji; ošteæenja na karteru ulja ili na donjem postroju vozila; prouzrokovani troškovi za hotel, telefon ili odvoženje;gubitak ili ošteæenje kljuèeva;troškovi za privatne stvari, koje su ošteæene u saobraæajnoj nezgodi ili ukradene iz vozila;potpuno ošteæenje pneumatika. U sluèaju štete na vozilu na licu mjesta Putnik je dužan: odmah obavijestiti policiju i saèiniti policijski zapisnik o nezgodi i šteti i odmah obavijestiti agenciju za rent a car. Agencija i osiguravajuæa kuæa ne mogu priznati niti djelmiènu, niti totalnu štetu na vozilu ukoliko je ovlašteni vozaè vozio pod dejstvom alkohola, droge i sl. Polisa obezbjeðuje Putnika, kao i drugog ovlaštenog vozaèa u saglasnosti sa odredbama opæih uvjeta osiguranja i Ugovora o najmu. Obavezna polisa osiguranja po zakonu pokriva samo povredu i/ili smrt lica (putnika) i štetu nanešenu treæem licu i njegovoj imovini. Sljedeæa dokumenta su neophodna radi prihvatanja štete i povraæaja participacije:policijski zapisnik i zapisnik o šteti; kopiju ugovora o iznajmljivanju;dokaz o uplati depozita (raèun agencije za rent a car ili izvod sa kreditne kartice); origimal kljuèevi i saobraæajna dozvola vozila. Taksa za aerodromske usluge za najam vozila koji je zapoèet na aerodromu se plaæa u visini od 10% iznosa vrijednosti Ugovora o najmu. Taksa za preuzimanje ili isporuku vozila van lokacije agencije u zemlji, kao i u inostranstvi plaæa se posebna taksa. Iznajmljenim vozilom Putnik može putovati u inostranstvo po specijalnim uvjetima i posebnu saglasnost agencije. Troškove utrošenog goriva za vozilo u periodu najma plaæa Putnik. Sjedišta za djecu, lanci za snijeg i dr. na zahtev Putnika mogu biti obezbijeðeni uz dodatnu nadoknadu. Putnik potvrðuje da su njegovi lièni podaci unijeti u ugovor o najmu vozila vjerodostojni i da je saglasan da se mogu prenijeti treæim licima radi utvrðjivanja njegovog identiteta i finansijskog kredibiliteta. e. ostale individualne usluge: Rezervisane pojedine usluge kao na primjer ulaznice za koncerte, operu, pozorište, balove, karte / markice za prevoz (npr. metro, voz, autobus), karte za trajekt, ski-pas, razgledanja, ulaznice za muzeje i pojedinaèni transferi i dr. prilikom eventualnog otkaza Putniku se obraèunavaju troškovi u visini cijene ugovorene svake pojedinaène usluge. Kod ugovorene pojedinaène usluge prevoza u sluèaju blagovremenog storniranja treba vratiti veæ primljene karte za linijske letove, železnièke karte ili tikete za trajekte, jer se u suprotnom moraju zaraèunati pune cijene. U sluèaju da je Putnik za odmor rezervisao stan, Organizator upozorava na moguænost da mu zakupodavac pri predaji stana za odmor može tražiti odgovarajuæu kauciju za sporedne troškove i eventualno nastalu štetu. 16. ZAŠTITA LIÈNIH PODATAKA PUTNIKA Lièni podaci putnika, koje isti daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu Organizatora. Putnik je saglasan da liène podatke Organizator može koristiti za realizaciju ugovorenog programa putovanja, pri èemu se ne mogu saopštavati adrese, mjesto, vrijeme i cijena putovanja i imena saputnika drugim licima, osim licima odreðenim posebnim propisima. 17. OBAVEZNOST PRIMJENE Organizator može Programom ili Posebnim uvjetima putovanja predvidjeti drugaèije odredbe u odnosu na ove Opæe uvjete putovanja, zbog posebnih sluèajeva i pravila neposrednih pružaoca usluga, kao i za putovanja sa posebnim sadržajima (povodom održavanja sportskih, kongresnih i sliènih meðunarodnih manifestacija i posebnim vidovima turizma – ðaèki, lov i ribolov, ekstremni sportovi i dr.) i koji èine sastavni dio takvih Ugovora. Neefikasnost pojedinih odredbi Ugovora nema za posljedicu neefikasnost èitavog Ugovora o putovanju, što važi i za ove Opæe uvjete. U Sarajevu, 2016. godine
Uslovi korištenja i plaćanja